رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ارزیابی افراد از دیدگاه جنسی و هویت جنسی
#1
Rainbow 
برای ارزیابی افراد از دیدگاه جنسی و هویتی باید مواردی بسیاری را به گونه ای جدا از هم، بررسی کرد:1_ جنسیت بیولوژیکی یا فیزیکی فرد (biological s.e.x):
مراد از جنسیت بیولوژیکی فرد، همان جنسیتی است که پس از زاده شدن، بر پایه آلت تناسلی، روشن می گردد:دختر، پسر یا هرمافرودایت(دارای هر نشانه های جسمانی از هر دو جنس به گونه ای روشن).(male, female or hermaprodite)
نگاه: در صورتی که هرمافرودایت بودن فرد در زمان زاده شدن تشخیص داده شد نیکو تر آن است که جراحی برای کودک انجام نگیرد تا زمانی که فرد از نگاه هویت جنسی هویتش روشن گردد. شاید با آزمون های ژنتیک(Karyotype Test) به این برسند که این فرد بیشتر زن یا بیشتر مرد است ولی نمی توان معیار تعین جنسیت فرد را این دانست و بایست تا روشن شدن هویت جنسی فرد شکیبا بود. ممکن است هر گونه جراحی ستم درد ناکی برای کودک باشد.


2_هویت جنسی (gender identity):
هویت جنسی، ویژه گی درونی فرد است، جدا از جنسیت بیولوژیکی فرد و این به رفتار ها، خواسته ها نوع برخورد با مسائل افراد و … و مجموعه از رفتار های روانشناسی و جامعه شناسی فرد باز می گردد. ممکن است هویت جنسی فرد با جنسیت بایولوژیکی هم خوان نباشد، برای نمونه فردی با جسمی ماده دارای هویت جنسی مردانه باشد یا وارانه. این همان چیزی است که ترانسکشوالیزم (transsexualism)یا اختلال هویت جنسی می نامیم. فرد در نتیجه چالشهای رفتاریش در جامعه و با دیگران هویت جنسی خود را باز می شناسد و به این می رسد که می خواهد با عمل جراحی(s.e.x( Reassignment Surgery سراسر زن یا مرد باشد. کسی را ترانسکشوال می دانیم که بشدت زیاد تمایل به تغییر جنسیت داشته باشد......._گرایش جنسی (sexuality):
گرا.. جنس.. آن دست از رفتار ها و خواسته های جنسی فرد، درگزینش فرد دیگر برای رابطه جنسی است. که فرد می تواند دیگر جنس گرا -گرا.. جنس.. به جنس مخالف- (heterosexual)، هم.جنس.گرا (homosexual) و دو جنس گرا(bisexual) باشد. گرا.. جنس.. را بایستُ بر پایه هویت جنسی سنجید نه بر پای جنسیت بیولوژیکی. این یکی از همان مواردی است که نیاز مند آن می شویم که همه این موارد را جدا گانه بسنجیم.

یک فرد با اختلال هویت جنسی(transsexual) دارای جسمی نر است با هویت جنسی زنانه او، با این همه گرا.. جنس.. اش به افرادی است که دارای هویت جنسی زن هستند. این فرد دگرجنسگرانیست بلکه همجنس گرا است  و با این همه نمی توان گفت این فرد ترنسکشوال هم نیست چرا که مایل به تغییر جنسیت است.
 بیشتر این گونه افراد در سنین بالا تر تغییر جنسیت می دهند چرا که داشتن همزمان دو اختلال؛ هویت جنسی و گرا.. جنس..، سردرگمی بسیاری به بار می آورد، شاید شما دیده باشید برخی ازدواج هم کرده باشند و بچه ای هم، داشته باشند و باز به این رسیدند که مایل به تغییر جنسیت هستند. ممکن است یک فرد دارای اختلال هویت جنسی دوجنسگرا باشد و گرایش به داشتن رابطه جنسی با هردو جنس از دیدگاه هویتی را دارا باشد. این از آن دسته مورادی است که شاید یک ترنسکشوال رابه عنوان یک ترنسکشوال نگران و شاید خشمگین سازد و بگوید من ترنسکشوال هستم و آنها ترنس واقعی نیستند،
 مردی مایل به رابطه با فردی با هویت جنسی زنانه است که فرد مورد علاقه وی اختلال هویت جنسی دارد و ترنسکشوال است و هنوز عمل نکرده و دارای جسمی مدرانه است این فرد همجنسگرا نیست، و دیگر جنسگرا است.
 اگر مردی با هویت جنسی مرد و جسمی نر گرایش به فردی با هویت جنسی مرد باشد، همجنسگرا است این در حالی است که ممکن است مرد مورد نظر یک ترنسکشوال اف تو ام (female-to-male)باشد یعنی فردی که اختلال هویت جنسی دارد و جنسیت جسمی اش ماده و هویت جنسی اش مرد است.

4_ هنجار های جنسی:
هنجار های جنسی شامل پوشش و آرایش و دسته ای از رفتار های جسمی و کلامی است که به جنسیت ویژه مرد یا زن باز میگردد، برای نمونه در جامعه امروزی دامن لباسی زنانه شمرده می گردد، آریش های صورت با مواد رنگی و آرایشی هنجاری زنانه است و این کار در مرد ها نابهنجار شمرده می گردد. همین گونه پوشیدن کت و شلوار و نوعی آرایش مو و … هنجار های مردانه برشمرده می گردد.
در دورانی پیش تر یا در برخی اقوام هنجار ها متفاوت دیده می شود برای نمونه پوششی که امروزه آن را زنانه می دانیم را مردان می پوشیدند.
این بخش را نیز بایست به گونه ای جدا گانه ارزیابی کرد چرا که ممکن است فردی از این هنجار ها پی روی نکند و این شخص می تواند جز هر کدام از دسته های هویت جنسی و گرا.. جنس.. باشد، ممکن است یک ترنسکشوال یک ترنسوسایت یا یک همجنسگرا همزمان رفتار های ناهنجار را پیشه کند. و یا رفتاری که از دید مردم در یک فرد ترنسکشوال، ناهنجار دیده شود هنجار باشد.
بررسی هنجار های جنسی بایستی بر پایه هویت جنسی صورت گیرد، چون برای نمونه ممکن است فردی با هویت جنسی زنانه و جنسیت بیولوژیکی نرینه، لباس های زنانه بپوشد این شخص پوششی بهنجار دارد.
 ولی ممکن است فردی با هویت جنسی مردانه و جمسی مردانه همین رفتار را انجام دهد و این فرد گرایشی نابهنجار دارد.

افرادی که دچار اختلال گرایش نابهنجار جنسی هستند را ترنسوسایت (transvestite)می نامند.
نگاه: ترنسوسایتیسم (transvestism) تنها به لباس یا آرایش فرد، باز نمی گردد و ممکن است در برگیرنده یک سری رفتار ها و گفتار های مربوط به جنس مخالف فرد، نیز باشد ولی با این همه فرد دارای اختلال ترنسوسایتیسم ،جزو گروه ترنسکشوال شمرده نمی شود چرا که این فرد تنها با گزینش های نابهنجار خود به رضایت خود دست می یابد ممکن است یک فرد ترنسوسایت تنها به دیگر پوشی، آرایش بسنده کند این افراد را دیگرپوش یا مبدلپوش هم می نامند (cross dresser) و این فرد را دارای اختلال هنجاری می شماریم و این فرد اختلال هویتی یک ترنسکشوال را ندارد. ترنسوسایت ها افرادی خلاق و هنرمند و اجتماعی هستند، می توانند بازاریاب، هنرمند و هنرپیشه و خواننده های بسیار خوبی باشند. ممکن است این فرد برای سینه خد جراحی بزرگ کردن سینه انجام دهد.....
ترنسجندرها (transgender):این مرحله ای است که شخص بین ترنسکشوالیزم و ترنسوسایتیسم میانه باشد و در نهایت هرمون درمانی و جراحی های کوچک زیبایی مانند سینه و لیزر صورت و جراحی های از این دست وی را خرسند سازد و در نهایت هرگز دست به جراحی srs نزند.

5_گرایش ویژه در رابطه جنسی(fetish)

گرایش ویژه  یا فتیش گرایشی است که برای ارضای جنسی بکار گرفته می شود و این به رفتار ها و کار های باز می گردد که فرد در زمانه رابطه جنسی آن را بکار می گیرد. سنجش این دست گرایش ها در همه افراد آسان نیست ولی در برخی افراد بگونه ای خواص و نا بهنجار خود را نشان می دهد ولی همه آنها را نمی توان انحراف جنسی خواند.

برای نمونه فتیش و گرایش ویژه در رابطه برقرار کردن، با عضوی خواص از خود یا فرد مقابل مانند گرایش به رابطه جنسی  یا تمایل به ارضای جنسی از راه های غیر عادی مانند ارضای جنسی از پشت در مردان باشد. 

برای نمونه مردی با هویت جنسی مردانه و جسمی نرینه مایل به رابطه با فردی با هویت جنسی زنانه است.با این همه، هم زمان دوست دارد که از سمت پشت، رابطه جنسی، داشته باشد. و از ناهیه مقعد (
anal s.e.x) تحریک جنسی گردد ممکن است این فرد ناچار، دست به رابطه با همجنس خود بزند و این رابطه را نیز بیازماید ولی خرسند نمی گردد، ولی با این همه همجنسگرا یا دوجنسگرا نباشد.


 برخی از این افراد از همبستر زن (پارتنر) خود می خواهند که از ابزار های جنسی برای این کار بهره بگیرد. این فرد نه دارای اختلال هویت جنسی است نه دارای اختلال گرا.. جنس.. (هم.جنس.گرای یا دوجنس گرایی).

این افراد در یافتن هم بستر خود بسیار دچار مشکل هستند چرا که باید کسی را بیابند که آنها را در این زمینه درک کند.

نمونه دیگر فردی است که تمایل به استفاده از ابزار ها و پوشش های خواص در س.ک.س دارد. می توان گفت گاه این نوع اختلال ها آمیخته با اختلال های هنجاری می گردد و گاه نیز بگونه ای جداگانه ارزیابی می گردد.

 
 ۶ـ کنجکاوی جنسی(sexual curiousity)

این نگاه دربرگیرنده همه افراد است و ممکن است از آگاه سازی دیگران از این کار شرم داشته باشند، در حد کم و گسترده در همه افراد وجود دارد و ممکن است از کشف و جستجو در دانش دیگران و پرسش در باره مسائل جنسی باشد و نیز می تواند همراه با کنجکاوی جنسی در حد دیدن فیلم،عکس و یا خواندن مطالب س.ک.سی باشد ولی در انواع پیشرفته ممکن است فردی دست به تجربه های جنسی که با هویت و گرایشش مربوط نیست بزند.این افراد را کنجکاو جنسی می نامند: ممکن است یک کنجکاو جنسی که دگرجنسگرا است دست به تجربه همجنسگرایانه بزند ممکن است این فرد همزمان جزئی از گروهای اختلال هویت جنسی نیز بشمار رود، ممکن است یک فرد ترنسکوشال با وجود نارضایتی از ارگان جنسی خود برای کنجکاوی خود ارضای را نیز تجربه کند و شاید به آن به عنوان راه حلی برای دست یافتن به درمان خود نگاه کند(نمونه این داستان را از یک ترنس شنیده ام و خودم سخت درگیری ذهنی در کشف چرای آن داشتم) ، ممکن است یک فرد مبدل پوشی را تنها برای کنجکاوی یا س.ک.سی خشن را برای کنجکاوی تجربه کند ولی اگر فردی دچار کنجکاوی پیشرفته جنسی باشد، دست به تجربه های زیاد و پیچیده ای می زند. در هر گونه باید به حریم خوصوصی همه افراد در این زمین احترام گذاشت و آنها را آزورده خاطر نساخت.
دیگرپوشی می تواند گاه تنها یک تفریح و کنجکاوی باشد


فردی که دارای اختلال هویت جنسی است خود را دارای هویت جنسی مخالف با جنسیت بیولوژیکی خود می داند و مایل است که عضو جنسی خود را تغییر داده و سراسر زن یا مرد باشد.


 افراد از نگاه جنسی می توانند دارای گرایش ها و اختلال های گوناگون باشند و همزمان چند اختلال را همراه هم داشته باشند، برای همین همه را نمی توان با خود مقایسه کرد و یا گروه یا دسته ویژه ای بررسی و مقایسه کرد.


 ممکن است یک ترنسکشوال در گزینش هنجار های پوششی و آرایشی شیوه ای نابهنجار یا میانه را گزینش کند. یا این شیوه وی با دیگر ترنسکشوالها هماهنگ نباشد و از دید آنها نابهنجار آید. این می تواند به نوع تربیت خانوادگی فرد و هنجار های درون خانوادگی بازگردد و سلیقه فردی باز گردد برای نمونه ممکن است یک ترنسکشوال با هویت جنسی زنانه چنان هم آرایش زنانه و لباس های رنگا رنگ را دوست نداشته باشد.


 ممکن است یک ترنسکشول بر اثر فشار های خانواده چه در پیش از جراحی و چه پس از آن ناچار به گزینش پوششی نابهنجار و نابرابر با هویت جنسی خود گردد.


 اختلال ترنسوسایتیسم بیشتر در میان مردان دیده می شود، و بیشتر همراه با رفتار ها پوشش و آرایش های می تواد باشد که بسیار فراتر و افراطی تر از اندازه نرمال در جنس مخالفشان باشد. برای نمونه پوشیدن لباس های س.ک.سی ویژه همانند پالتو و شال خز، آرایش تیره و پر رنگ، رفتار و سخن گفتنی غیر عادی و فرا رفته که در زبان کوچه آنها را به نام های مسخره می نامند که خود این از کوتاه فکری مردمان است…  .
 این اخلال بیشتر همراه با رفتار های جنسی است و فرد را از نظر رابطه جنسی بیشتر خورسند می سازد ممکن است یک فرد ترنسوسایت همجنسگرا، دوجنسگرا و نیز دگر جنسگرا باشد. ممکن است این نابهنجاری را تنها در فضای س.ک.س جستجو کند یا که در جمع های کوچک یا کلوپ های ویژه و یا که مایل به ادامه این گرایش در فضا های عمومی تر باشد. این گرایش در مردان بیشتر جنسی و در زنان بیشتر سلیقه ای یا اجتماعی است.
 
 زنانی بسیاری نیز هستند که دارای هویت  جنسی زنانه هستند ولی پوشش های مردانه را می پسندند. این رفتار بیشتر برای دست یابی به یک اندریافت و حس اجتماعی برای دریافت آن دسته از احساست که زنان سرخورده در درون مردان می جویند باشد یا که به گرایش های جنسی فرد باز گردد.


ممکن است فردی هم.جنس.گرا اختلال دیگر پوشی داشته باشد ولی این فرد را نبایست جزو دسته ترنسکشوال ها دانست. افراد همجنسگرا از جنسیت فیزیکی خود راضی هستند و به هیچگاه تمایل به تغییر جنسیت ندارند.
 
 


منبع: http://robabnaz35.persianblog.ir
[عکس: gender-symbols.jpg?1370280854]
پاسخ }
#2
 همه افراد بشر از هرجنس و با هر گرايشي باهم برابرند.
[عکس: gender-symbols.jpg?1370280854]
پاسخ }
سپاس شده توسط: Melody ، bardia.f1 ، Anna Rojina ، حنانه ، ahoo ، THE MAN ، dona.sue
#3
خیلی مفید و خوب بود
ممنون
منبع این متن از کجاست؟
پاسخ }
سپاس شده توسط: Aramesh ، THE MAN ، dona.sue
#4
(03-07-2015، 04:14 PM)sima نوشته: خیلی مفید و خوب بود
ممنون
منبع این متن از کجاست؟
سلام
منبع رو اضافه كردم به متن
http://robabnaz35.persianblog.ir
[عکس: gender-symbols.jpg?1370280854]
پاسخ }
سپاس شده توسط: THE MAN ، حنانه
#5
خیلی ممنون 
وبلاگ خیلی خوب و آموزنده ای بود 
بچه ها حتمی برید بخونید کلی مطالب آموزنده و مرتبط داره
پاسخ }
سپاس شده توسط: Aramesh ، THE MAN
#6
دست گل شما درد نکنه عالی بود 1f3fb5
من

بی تو خستم

نه نمیتونم اصلا

رسما

رو همه ی آدما چشامو بستم...!!!
پاسخ }
سپاس شده توسط: Aramesh ، THE MAN ، حنانه
#7
خواهش
سعي ميكنم مطالب كامل و مفيد در زمينه ي ترنس و روانشناسي در سايت قرار بدم.
متاسفانه موضوعات فارسي در زمينه ي ترنس كم هست و تكراري
شخصا هم زبان انگليسي نميدونم
-----------------------------------------------------
به نظر من روانشناسي تحليل رفتار متقابل(TA) خيلي ميتونه براي ما ترنسها مفيد باشه
اما دوستان از مطالب روانشناسي استقبال نميكنن
[عکس: gender-symbols.jpg?1370280854]
پاسخ }
سپاس شده توسط: حنانه ، THE MAN
#8
خیلی بحث جامع و غلمی بود. تشکر فراوان از نویسنده محترم
پاسخ }
سپاس شده توسط: Aramesh ، حنانه
#9
(03-03-2015، 02:42 PM)Aramesh نوشته:
برای ارزیابی افراد از دیدگاه جنسی و هویتی باید مواردی بسیاری را به گونه ای جدا از هم، بررسی کرد:1_ جنسیت بیولوژیکی یا فیزیکی فرد (biological s.e.x):
مراد از جنسیت بیولوژیکی فرد، همان جنسیتی است که پس از زاده شدن، بر پایه آلت تناسلی، روشن می گردد:دختر، پسر یا هرمافرودایت(دارای هر نشانه های جسمانی از هر دو جنس به گونه ای روشن).(male, female or hermaprodite)
نگاه: در صورتی که هرمافرودایت بودن فرد در زمان زاده شدن تشخیص داده شد نیکو تر آن است که جراحی برای کودک انجام نگیرد تا زمانی که فرد از نگاه هویت جنسی هویتش روشن گردد. شاید با آزمون های ژنتیک(Karyotype Test) به این برسند که این فرد بیشتر زن یا بیشتر مرد است ولی نمی توان معیار تعین جنسیت فرد را این دانست و بایست تا روشن شدن هویت جنسی فرد شکیبا بود. ممکن است هر گونه جراحی ستم درد ناکی برای کودک باشد.


2_هویت جنسی (gender identity):
هویت جنسی، ویژه گی درونی فرد است، جدا از جنسیت بیولوژیکی فرد و این به رفتار ها، خواسته ها نوع برخورد با مسائل افراد و … و مجموعه از رفتار های روانشناسی و جامعه شناسی فرد باز می گردد. ممکن است هویت جنسی فرد با جنسیت بایولوژیکی هم خوان نباشد، برای نمونه فردی با جسمی ماده دارای هویت جنسی مردانه باشد یا وارانه. این همان چیزی است که ترانسکشوالیزم (transsexualism)یا اختلال هویت جنسی می نامیم. فرد در نتیجه چالشهای رفتاریش در جامعه و با دیگران هویت جنسی خود را باز می شناسد و به این می رسد که می خواهد با عمل جراحی(s.e.x( Reassignment Surgery سراسر زن یا مرد باشد. کسی را ترانسکشوال می دانیم که بشدت زیاد تمایل به تغییر جنسیت داشته باشد......._گرایش جنسی (sexuality):
گرا.. جنس.. آن دست از رفتار ها و خواسته های جنسی فرد، درگزینش فرد دیگر برای رابطه جنسی است. که فرد می تواند دیگر جنس گرا -گرا.. جنس.. به جنس مخالف- (heterosexual)، هم.جنس.گرا (homosexual) و دو جنس گرا(bisexual) باشد. گرا.. جنس.. را بایستُ بر پایه هویت جنسی سنجید نه بر پای جنسیت بیولوژیکی. این یکی از همان مواردی است که نیاز مند آن می شویم که همه این موارد را جدا گانه بسنجیم.

یک فرد با اختلال هویت جنسی(transsexual) دارای جسمی نر است با هویت جنسی زنانه او، با این همه گرا.. جنس.. اش به افرادی است که دارای هویت جنسی زن هستند. این فرد دگرجنسگرانیست بلکه همجنس گرا است  و با این همه نمی توان گفت این فرد ترنسکشوال هم نیست چرا که مایل به تغییر جنسیت است.
 بیشتر این گونه افراد در سنین بالا تر تغییر جنسیت می دهند چرا که داشتن همزمان دو اختلال؛ هویت جنسی و گرا.. جنس..، سردرگمی بسیاری به بار می آورد، شاید شما دیده باشید برخی ازدواج هم کرده باشند و بچه ای هم، داشته باشند و باز به این رسیدند که مایل به تغییر جنسیت هستند. ممکن است یک فرد دارای اختلال هویت جنسی دوجنسگرا باشد و گرایش به داشتن رابطه جنسی با هردو جنس از دیدگاه هویتی را دارا باشد. این از آن دسته مورادی است که شاید یک ترنسکشوال رابه عنوان یک ترنسکشوال نگران و شاید خشمگین سازد و بگوید من ترنسکشوال هستم و آنها ترنس واقعی نیستند،
 مردی مایل به رابطه با فردی با هویت جنسی زنانه است که فرد مورد علاقه وی اختلال هویت جنسی دارد و ترنسکشوال است و هنوز عمل نکرده و دارای جسمی مدرانه است این فرد همجنسگرا نیست، و دیگر جنسگرا است.
 اگر مردی با هویت جنسی مرد و جسمی نر گرایش به فردی با هویت جنسی مرد باشد، همجنسگرا است این در حالی است که ممکن است مرد مورد نظر یک ترنسکشوال اف تو ام (female-to-male)باشد یعنی فردی که اختلال هویت جنسی دارد و جنسیت جسمی اش ماده و هویت جنسی اش مرد است.

4_ هنجار های جنسی:
هنجار های جنسی شامل پوشش و آرایش و دسته ای از رفتار های جسمی و کلامی است که به جنسیت ویژه مرد یا زن باز میگردد، برای نمونه در جامعه امروزی دامن لباسی زنانه شمرده می گردد، آریش های صورت با مواد رنگی و آرایشی هنجاری زنانه است و این کار در مرد ها نابهنجار شمرده می گردد. همین گونه پوشیدن کت و شلوار و نوعی آرایش مو و … هنجار های مردانه برشمرده می گردد.
در دورانی پیش تر یا در برخی اقوام هنجار ها متفاوت دیده می شود برای نمونه پوششی که امروزه آن را زنانه می دانیم را مردان می پوشیدند.
این بخش را نیز بایست به گونه ای جدا گانه ارزیابی کرد چرا که ممکن است فردی از این هنجار ها پی روی نکند و این شخص می تواند جز هر کدام از دسته های هویت جنسی و گرا.. جنس.. باشد، ممکن است یک ترنسکشوال یک ترنسوسایت یا یک همجنسگرا همزمان رفتار های ناهنجار را پیشه کند. و یا رفتاری که از دید مردم در یک فرد ترنسکشوال، ناهنجار دیده شود هنجار باشد.
بررسی هنجار های جنسی بایستی بر پایه هویت جنسی صورت گیرد، چون برای نمونه ممکن است فردی با هویت جنسی زنانه و جنسیت بیولوژیکی نرینه، لباس های زنانه بپوشد این شخص پوششی بهنجار دارد.
 ولی ممکن است فردی با هویت جنسی مردانه و جمسی مردانه همین رفتار را انجام دهد و این فرد گرایشی نابهنجار دارد.

افرادی که دچار اختلال گرایش نابهنجار جنسی هستند را ترنسوسایت (transvestite)می نامند.
نگاه: ترنسوسایتیسم (transvestism) تنها به لباس یا آرایش فرد، باز نمی گردد و ممکن است در برگیرنده یک سری رفتار ها و گفتار های مربوط به جنس مخالف فرد، نیز باشد ولی با این همه فرد دارای اختلال ترنسوسایتیسم ،جزو گروه ترنسکشوال شمرده نمی شود چرا که این فرد تنها با گزینش های نابهنجار خود به رضایت خود دست می یابد ممکن است یک فرد ترنسوسایت تنها به دیگر پوشی، آرایش بسنده کند این افراد را دیگرپوش یا مبدلپوش هم می نامند (cross dresser) و این فرد را دارای اختلال هنجاری می شماریم و این فرد اختلال هویتی یک ترنسکشوال را ندارد. ترنسوسایت ها افرادی خلاق و هنرمند و اجتماعی هستند، می توانند بازاریاب، هنرمند و هنرپیشه و خواننده های بسیار خوبی باشند. ممکن است این فرد برای سینه خد جراحی بزرگ کردن سینه انجام دهد.....
ترنسجندرها (transgender):این مرحله ای است که شخص بین ترنسکشوالیزم و ترنسوسایتیسم میانه باشد و در نهایت هرمون درمانی و جراحی های کوچک زیبایی مانند سینه و لیزر صورت و جراحی های از این دست وی را خرسند سازد و در نهایت هرگز دست به جراحی srs نزند.


5_گرایش ویژه در رابطه جنسی(fetish)

گرایش ویژه  یا فتیش گرایشی است که برای ارضای جنسی بکار گرفته می شود و این به رفتار ها و کار های باز می گردد که فرد در زمانه رابطه جنسی آن را بکار می گیرد. سنجش این دست گرایش ها در همه افراد آسان نیست ولی در برخی افراد بگونه ای خواص و نا بهنجار خود را نشان می دهد ولی همه آنها را نمی توان انحراف جنسی خواند.

برای نمونه فتیش و گرایش ویژه در رابطه برقرار کردن، با عضوی خواص از خود یا فرد مقابل مانند گرایش به رابطه جنسی  یا تمایل به ارضای جنسی از راه های غیر عادی مانند ارضای جنسی از پشت در مردان باشد. 

برای نمونه مردی با هویت جنسی مردانه و جسمی نرینه مایل به رابطه با فردی با هویت جنسی زنانه است.با این همه، هم زمان دوست دارد که از سمت پشت، رابطه جنسی، داشته باشد. و از ناهیه مقعد (
anal s.e.x) تحریک جنسی گردد ممکن است این فرد ناچار، دست به رابطه با همجنس خود بزند و این رابطه را نیز بیازماید ولی خرسند نمی گردد، ولی با این همه همجنسگرا یا دوجنسگرا نباشد.


 برخی از این افراد از همبستر زن (پارتنر) خود می خواهند که از ابزار های جنسی برای این کار بهره بگیرد. این فرد نه دارای اختلال هویت جنسی است نه دارای اختلال گرا.. جنس.. (هم.جنس.گرای یا دوجنس گرایی).

این افراد در یافتن هم بستر خود بسیار دچار مشکل هستند چرا که باید کسی را بیابند که آنها را در این زمینه درک کند.

نمونه دیگر فردی است که تمایل به استفاده از ابزار ها و پوشش های خواص در س.ک.س دارد. می توان گفت گاه این نوع اختلال ها آمیخته با اختلال های هنجاری می گردد و گاه نیز بگونه ای جداگانه ارزیابی می گردد.

 
 ۶ـ کنجکاوی جنسی(sexual curiousity)

این نگاه دربرگیرنده همه افراد است و ممکن است از آگاه سازی دیگران از این کار شرم داشته باشند، در حد کم و گسترده در همه افراد وجود دارد و ممکن است از کشف و جستجو در دانش دیگران و پرسش در باره مسائل جنسی باشد و نیز می تواند همراه با کنجکاوی جنسی در حد دیدن فیلم،عکس و یا خواندن مطالب س.ک.سی باشد ولی در انواع پیشرفته ممکن است فردی دست به تجربه های جنسی که با هویت و گرایشش مربوط نیست بزند.این افراد را کنجکاو جنسی می نامند: ممکن است یک کنجکاو جنسی که دگرجنسگرا است دست به تجربه همجنسگرایانه بزند ممکن است این فرد همزمان جزئی از گروهای اختلال هویت جنسی نیز بشمار رود، ممکن است یک فرد ترنسکوشال با وجود نارضایتی از ارگان جنسی خود برای کنجکاوی خود ارضای را نیز تجربه کند و شاید به آن به عنوان راه حلی برای دست یافتن به درمان خود نگاه کند(نمونه این داستان را از یک ترنس شنیده ام و خودم سخت درگیری ذهنی در کشف چرای آن داشتم) ، ممکن است یک فرد مبدل پوشی را تنها برای کنجکاوی یا س.ک.سی خشن را برای کنجکاوی تجربه کند ولی اگر فردی دچار کنجکاوی پیشرفته جنسی باشد، دست به تجربه های زیاد و پیچیده ای می زند. در هر گونه باید به حریم خوصوصی همه افراد در این زمین احترام گذاشت و آنها را آزورده خاطر نساخت.
دیگرپوشی می تواند گاه تنها یک تفریح و کنجکاوی باشد


فردی که دارای اختلال هویت جنسی است خود را دارای هویت جنسی مخالف با جنسیت بیولوژیکی خود می داند و مایل است که عضو جنسی خود را تغییر داده و سراسر زن یا مرد باشد.


 افراد از نگاه جنسی می توانند دارای گرایش ها و اختلال های گوناگون باشند و همزمان چند اختلال را همراه هم داشته باشند، برای همین همه را نمی توان با خود مقایسه کرد و یا گروه یا دسته ویژه ای بررسی و مقایسه کرد.


 ممکن است یک ترنسکشوال در گزینش هنجار های پوششی و آرایشی شیوه ای نابهنجار یا میانه را گزینش کند. یا این شیوه وی با دیگر ترنسکشوالها هماهنگ نباشد و از دید آنها نابهنجار آید. این می تواند به نوع تربیت خانوادگی فرد و هنجار های درون خانوادگی بازگردد و سلیقه فردی باز گردد برای نمونه ممکن است یک ترنسکشوال با هویت جنسی زنانه چنان هم آرایش زنانه و لباس های رنگا رنگ را دوست نداشته باشد.


 ممکن است یک ترنسکشول بر اثر فشار های خانواده چه در پیش از جراحی و چه پس از آن ناچار به گزینش پوششی نابهنجار و نابرابر با هویت جنسی خود گردد.


 اختلال ترنسوسایتیسم بیشتر در میان مردان دیده می شود، و بیشتر همراه با رفتار ها پوشش و آرایش های می تواد باشد که بسیار فراتر و افراطی تر از اندازه نرمال در جنس مخالفشان باشد. برای نمونه پوشیدن لباس های س.ک.سی ویژه همانند پالتو و شال خز، آرایش تیره و پر رنگ، رفتار و سخن گفتنی غیر عادی و فرا رفته که در زبان کوچه آنها را به نام های مسخره می نامند که خود این از کوتاه فکری مردمان است…  .
 این اخلال بیشتر همراه با رفتار های جنسی است و فرد را از نظر رابطه جنسی بیشتر خورسند می سازد ممکن است یک فرد ترنسوسایت همجنسگرا، دوجنسگرا و نیز دگر جنسگرا باشد. ممکن است این نابهنجاری را تنها در فضای س.ک.س جستجو کند یا که در جمع های کوچک یا کلوپ های ویژه و یا که مایل به ادامه این گرایش در فضا های عمومی تر باشد. این گرایش در مردان بیشتر جنسی و در زنان بیشتر سلیقه ای یا اجتماعی است.
 
 زنانی بسیاری نیز هستند که دارای هویت  جنسی زنانه هستند ولی پوشش های مردانه را می پسندند. این رفتار بیشتر برای دست یابی به یک اندریافت و حس اجتماعی برای دریافت آن دسته از احساست که زنان سرخورده در درون مردان می جویند باشد یا که به گرایش های جنسی فرد باز گردد.


ممکن است فردی هم.جنس.گرا اختلال دیگر پوشی داشته باشد ولی این فرد را نبایست جزو دسته ترنسکشوال ها دانست. افراد همجنسگرا از جنسیت فیزیکی خود راضی هستند و به هیچگاه تمایل به تغییر جنسیت ندارند.
 
 


منبع: http://robabnaz35.persianblog.ir

بسیار کوتاه و کامل بیان کردید
پاسخ }
سپاس شده توسط:


موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
Heart نگاه جامعه به افراد ترنس؛ موجود اضافی، اواخواهر و منحرف جنسی Mahsa-B 31 9,775 06-29-2019، 01:32 AM
آخرین ارسال: sami ts
  به دنبال «هویت جنسی» Aramesh 6 2,439 07-16-2016، 06:17 PM
آخرین ارسال: adrian 11

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان