رتبه موضوع:
  • 0 رای - 0 میانگین
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
خود کشی و بررسی علل ان و راههای پیشگیری از ان
#1

مقدمه
خود کشی پدیده ای روانی- اجتماعی ،موضوعی چند وجهی ییچیده است وقتی شخصی مرتکب خودکشی می شود ،معمولا"وابستگان ودوستان او متعجب و حیران می شوند چرا که معتقدند او آرام بود وزندگی می کرد ،اما پس از بررسی دقیق سر نخ ها یی به دست می آید که در عین دشواری ،ضرورت پیگیری وجستجوی کمک وخدمات تخصصی را آشکار می سازد .بنابراین ،پیش بینی خودکشی حتی برای متخصصان امری آسان ودقیق نیست ،از این رو بررسی دقیق علايم ونشانه های خطر خود کشی برای تشخیص به موقع ومناسب ،بسیار کمک کننده است.
تعریف و ماهیت خود کشی :
خود کشی در فرهنگ فارسی به معنای «خود را به وسیله ای کشتن »«انتحار » «خود را کشتن»آمده است .خودکشی به عنوان عملی که شخص برای معدوم کردن خود ،در حالی که اختیار مرگ وزندگی را دارد وبه لحاظ اخلاقی نیز به انجام آن موظف نیست ،تعریف شده است .در فرهنگ روانشناسی ، خود کشی به عنوان نابود کردن آگاهانه خویش برای رها شدن از موقعیتی غیر قابل تحمل تعریف شده واشاره دارد که خود کشی هایی که با انگیزه ملاحظات مذهبی واخلاقی (فرار از عملی مغایر با شرف ،سر بار دیگران نبودن )صورت می گیرد ،نوعی فداکاری تلقی می شود و آنها را با خودکشی هایی که ناشی از عواطف مختل ،مشوش و...است متفاوت می دانند . رفتار های خودکشی گرا را می توان به افکار (فرایند های ذهنی )ویا براساس پیامدهای مهلک (مرگ آور )مثل خود کشی وپیامدهای غیر مهلک از قبیل اقدام به خود کشی (شبه خود کشی )یا اعمال خود –آسیبی طبقه بندی کرد .شبه خود کشی عبارت است از :«اقدام به عملی غیر مهلک که در آن فرد به عمد یا از روی نقشه ،قصد خود آسیبی (مجروح ومسموم ساختن خود را )دارد اما منجر به مرگ نمی شود .»
ده ویژگی خود کشی از دیدگاه شنایدمن :
1- شایع ترین هدف خود کشی جستجوی راه حل است .2- هدف معمول در خود کشی وقفه وقطع هشیاری است. 3- رایج ترین محرک در خود کشی ،درد روانشناختی غیر قابل تحمل می باشد .4- عمده ترین فشارزا در خودکشی نیازهای روانی ناکام شده است .5- عمده ترین هیجان در خودکشی ناامیدی – درماندگی است. 6- عمده ترین حالت شناختی در خودکشی دوسو گرایی است. 7- شایع ترین حالت ادراکی در خودکشی احساس بن بست است .8- شایع ترین عمل در خود کشی خروج است.9- عمل مرسوم در خود کشی ،بیان و ابراز کردن(کلامی – غیر کلامی )قصد خود کشی است . 10 – همسانی معمول در خود کشی دشواری الگوهای مقابله ای مداوم است .


علل خود کشی
درخصوص علل خودکشی دودیدگاه عمده وجود دارد.دیدگاه اول مسئولیت خود کشی را بردوش جامعه می گذارد .(مثل دورکهایم واستنگل )دیدگاه دوم که روانشناختی است بیشتر بیانگر مسئولیت وتصمیم گیری فردی است (مثل فروید )هرچند به نظر می رسد تعامل وترکیبی از عوامل اجتماعی وفردی بیشتر تعیین کننده موضوع باشد .با این حال ،رویکرد های مختلف تبیین های متفاوتی برای خودکشی ارائه می کنند. نظریه یادگیری وبه نوعی رفتارگرایی ،براهمیت اکتسابی بودن رفتارهای خودکشی تأکید دارد وموضوعاتی همانند انتقام، پیوستن به فرد مورد علاقه واز دست رفته ، وآرامش مطلق رابرای خودکشی تقویت کننده می دانند .از این منظر چون این رفتارها یاد گرفته شده اند ،بنابراین ، می توان با ایجاد شرایط یاد گیری آنها راتغییر داد. نظر پردازان شناختی خودکشی را نمونه ای از رفتار حل مسأله بیان می کنند .احتمالا"در طول سال رشته ای از رویدادهای منفی که درکنترل شخص نیستند ، پیش از اقدام به خود کشی ، رخ می دهند وموجب می شود که منابع حمایتی خویش را از دست داده (مثلا"طلاق یا فقدان عزیزی در زندگی ) وبه لحاظ ارزیابی شناختی دچار محدودیت واز دیدن تمامی ابعاد یک موضوع با دشواری مواجه می شود .از این دیدگاه ،خودکشی ممکن است ازارزیابی شناختی شخص از موقعیت به عنوان شرایطی نا امید کننده وازمرگ به عنوان راهی برای خلاص شدن از مشکلات ،نشأت بگیرد.چرا افراد خود را می کشند ؟ - انتقام وخشم - افسردگی - ناتوانی - فقدان وضعف عزت نفس - توهم و باورهای هذیانی روان پریشی - تصمیم گیری های به ظاهر منطقی ، مبتنی بردورنمای زندگی وشکست در آنها .درد فیزیکی ،عاطفی یا معنوی)
عوامل خطر آفرین خودکشی
اکنون شیوه ای یاد یار به نام «تبسم جوانان »برای استفاده مشاوران / روان درمانگران در ارزیابی ابعاد خطر مراجعان خودکشی گرا ارائه وپیشنهاد می گردد. این «یاد یار »اکثر عوامل خطری را که در ادبیات خودکشی مشخص شده اند پوشش می دهد: ت به معنای تفکر غیر منطقی : تفکرمنطقی ، کنترل افکار واحساسات از مهارتهای اساسی در زندگی است .از ویژگی افراد خودکشی گرا به ویژه نوجوانان ، نداشتن مهارتهای مقابله ای مناسب ، بالاخص تفکر منطقی می باشد .ازاین رو ندیدن گزینه های مختلف ،عدم انعطاف پذیری ، تکانه ای عمل کردن از ویژگی هایی است که در بررسی افراد پر خطر ،اهمیت بسیار دارد .ب به معنای بیماری : بیماری جسمانی وروانی همبستگی قابل توجهی با خودکشی دارد ، سابقه طبی قبلی ومراجعه درمانی دامنه ای از 32 تا 80 درصد افراد خودکشی کننده در شش ماه قبل از انتحار به علت بیماری را نشان می دهد .س به معنای سن :در گذشته خطر خودکشی با بالا رفتن سن افزایش می یافت ولی در بررسی های جدید نشان می دهد خودکشی درمیان نوجوانان 15 تا 19 ساله به شدت رو به رشد است .همچنین در بزرگسالان به ویژه از دهه ششم زندگی به بعد افزایش بالایی دارد . م به معنای مصرف نا به جای مواد مخدر :مواد مخدر به ویژه الکل خطر خودکشی را به شدت افزایش می دهد .در هرحال ، استفاده نا به جا و سوء مصرف الکل ،به طور کلی مواد مخدر در افزایش خودکشی بسیار تأثیرگذارند .ج به معنای جنسیت : زنان سه برابر مردان اقدام به خودکشی می کنند اما کمتر از آنان می میرند .به عبارتی ،مردان ، خودکشی (چهارتا پنج برابر زنان) وزنان ،اقدام به خودکشی (چهار تا هشت برابر مردان ) بیشتری دارند .و به معنای وضعیت تأهل :میزان خودکشی در میان افراد متاهل نسبت به گروه مطلقه وبیوه بسیار پایین تر است .به طور کلی ، خودکشی درافرادی که مجرد ، جداشده وتنها هستند بیشتر می باشد .مطلقه وبیوه بودن 4 تا 5 برابر خطر خودکشی را افزایش می دهد .این امر ازسویی اهمیت تأهل واز سوی دیگر ، نقش فقدان حمایت اجتماعی در افزایش خطر خود خودکشی را نمایان می سازد .الف به معنای افسردگی : افسردگی توأم با نا امیدی از نشانه های جدی خطر خودکشی است .داده های تحقیقی بیانگر نتایج مختلفی است از جمله 10 تا 15 درصد افراد افسرده خودکشی می کنند .همچنین ، بیش از 60 درصد کسانی که به وسیله خودکشی مرده اند از افسردگی عمده در رنج بوده اند .ن به معنای نداشتن حمایت اجتماعی : از متغیر های اساسی سلامت روان وجود سیستم های حمایت اجتماعی مناسب است .الف به معنای اقدام قبلی :خودکشی درافرادی که اقدامهای قبلی داشته اند ، بسیار بالاست . ن به معنای نقشه سازمان یافته :هرچه نقشه فرد برای خودکشی دقیق تر وجزئیات بیشتری داشته باشد ،خطر آن بیشتر است .ازاین روبه نظرمی رسد کسانی که واقعا" قصد خودکشی دارند ،نقشه وطرح دقیق تری برای خوددارند .خودکشی افراد اغلب به گونه ای است که کارهای نیمه تمام را تکمیل ومرتب می کنند .همچنین ممکن است اشیاءباارزش خودراببخشند ، به قرارها ، بدهی ها یا وثیقه ومواردی از این قبیل رسیدگی نمایند .
آمار خودکشی درایران
به دلایل مختلفی ازجمله انجام نگرفتن تحقیقات گسترده وجامع ،بازداری های اجتماعی وفردی ،به ویژه نبود مرکزی برای جمع آوری وپردازش اطلاعات مربوط به اختلالات ومشکلات روانی – اجتماعی در کشور در خصوص شیوع وبروز خودکشی واقدام به آن ،آمارهای مؤثق وقابل اتکایی در دسترس نمی باشد .با این حال به برخی نتایج اشاره می شود .میزان خودکشی در ایران درسال 1375 ،5 نفر در 000/100 نفر اعلام شده است که کرمانشاه با 9/12 وایلام 10 در 000/ 100 نفر بالاترین وسیستان وبلوچستان با 1/1 در 000/100 نفر پایین ترین میزان خودکشی را در کشور داشته اند .میزان اقدام به خودکشی در سال 1376 در استان ایلام با 52 در 000/100 نفر نسبت به سالهای قبل افزایش داشته است .نکته قابل توجه دیگر آن است که میزان خودکشی واقدام به خودکشی در میان دانش آموزان این استان 70 در 000/100 نفر بود که نسبت به سال 1375 ، 25 % افزایش داشته است .تعداد خودکشی زنان در استان اردبیل نیز طی سالهای 78-75 در هر هزار نفر 05/6 -38/1 – 20/1 – 17 /0 بوده است که نشان دهنده کاهش میزان می باشد .
راهکارهای پیشگیری از خودکشی
خودکشی سومین عامل مرگ جوانان ایرانی است که به این مسأله وبحران توجه خاصی داشته باشیم ساماندهی امور ومطالبات جوانان به عنوان برنامه ای ملی ، تأمین اشتغال مولد ، ازدواج به موقع ، ارزشگذاری مناسب به پسران ودختران ومعرفی الگوهای مناسب ، احترام به حقوق فردی تمامی افراد جامعه ، آموزش مهارتهای زندگی ، برقراری امنیت شغلی مردان ، حرفه آموزی وتوانمندی های آنها و... از عواملی هستند که باید مورد توجه خانواده ها ومسئولان جامعه قرار گیرند .
محورهای عمومی مداخله
- آموزش همگانی (عمومی )
- مسئولیت رسانه ها در ارائه گزارش
- برنامه های مبتنی برمدرسه
- شناسایی ودرمان افسردگی وسایر اختلالات روانی
- توجه به افراد دارای سوء مصرف مواد (الکل ودارو)
- توجه به افراد با رنج ناشی از بیماری جسمی
- کاهش دسترسی به روشهای مهلک
- افزایش دسترسی به خدمات بهداشت روان
- بهبود ارزیابی اقدام به خودکشی
- مداخله ثانویه
- مداخله در بحران
- خط مشی اشتغال وبیکاری
- آموزش متخصصان سلامت (1)

اعوذوبالله من الشیطان الرجیم

«وَلاَ تُلْقُواْ بِأَيْدِيكُمْ إِلَى الْتَّهْلُكَةِ؛[بقره/195] خود را به دست خود، به هلاكت نیفكنید».
جهان هستی و تمام چیزهایی كه در آن آفریده شده، از خداست. بنابراین در ملك الهی تنها با اجازه مالك می‏توان تصرف نمود. انسان اجازه تصرف در جان خود بدون رضایت الهی را ندارد كه بدون رضایت الهی دست به خودكشی بزند و باعث نابودی خود بشود. این مانند آن است كه انسانی را بدون علت بكشد. خداوند حكیم انسان را آفرید تا در دنیا زندگی كند و در سایه پیروی از فرامین الهی و راهنمایی‏های پیامبران خدا به كمال رسیده و به نعمت‏های جاویدان دست یابد. رسول گرامی اسلام فرمود: «دنیا مزرعه و كشتگاه آخرت است» كسی كه دست به خودكشی می‏زند و خود را نابود می‏كند، زمینه زندگی دنیا را از بین می‌‏برد و با تدبیر و حكمت الهی به مبارزه برمی‏‌خیزد، چرا كه خدا وی را آفرید، تا به طور طبیعی زندگی كند و به طور طبیعی (غیر از خودكشی) از دنیا برود. و او برخلاف این خواسته عمل نموده است.

زیان‏هایی كه در كشتن دیگران هست در خودكشی نیز وجود دارد از جمله:
1. خودكشی نافرمانی و سرپیچی از دستور خدا است و كسی كه دستور خدا را نادیده انگارد و سرپیچی كند مستحق عذاب می‏گردد.
2. خودكشی دلیل بر عدم ایمان و یاس و نا امید شدن از خدا می‏باشد و یاس و ناامیدی از خداوند از بزرگ‏ترین گناهان است كه گاهی در رتبه شرك و كفر قرار می گیرد.
3. كسی كه دست به خودكشی زده همانند كسی كه دیگری را كشته، انسان و انسانیت در نظر او بی‏ارزش شده است. از این جهت بین خودكشی یا كشتن دیگران فرقی نیست و همان‏گونه كه هر كس دیگری را كشت، مستحق عقوبت و عذاب می‏گردد، انسانی كه خودكشی كرده نیز مستحق عقوبت و عذاب الهی می‏گردد و این با عدالت خدا هیچگونه منافاتی ندارد.
4. در نظام‏های حقوقی جهان نیز اساسا خودكشی نوعی بزهكاری و جرم تلقی می‏شود، ازاین‏رو شخصی كه به خودكشی كننده در جهت انتحار كمك كند، شریك جرم شناخته شده و مجازات می‏شود و این فرع بر جرم بودن خودكشی است.
در روايات نيز، موضوع خودکشي مطرح و به شدّت از آن نهي شده است که در اين جا به نمونه‌هايي از آن اشاره مي‌شود:
حضرت رضا (ع) فرمود: «خداوند بدین خاطر قتل نفس را حرام نموده كه قتل نفس موجب از بین رفتن مردم و فاسد شدن تدبیر امور آنان می‏شود».[/url]
عن ابي ولاّد الحنّاط قال‌: سمعت اباعبدالله‌، يقول‌: من قتل نفسه متعمّداً فهو في نار جهنم خالداً فيها؛ ابي ولاّد حنّاط مي‌گويد: از امام صادق‌شنيدم که فرمود: اگر کسي به طور عمد خود را بکشد، همواره در آتش جهنم خواهد بود


انسان عاقل حتی در بدترین وضع، با جان خود معامله نمی كند و آن را به بازی نمی گیرد، بلكه با صبر و متانت و توكّل به خدا از چنین مهلكه ای می گریزد. نداشتن هدف، تضعیف پایه های اعتقادی،‌ناكامی و شكست در رسیدن به بعضی از خواسته ها، از دست دادن انگیزه، افسردگی بیش از حدّ و مزمن، نبود امید و توقعات بیش از حدّ از عوامل جدّی زمینه ساز برای خودكشی است. انسان های ضعیف النفس خودكشی را راه چاره می دانند. آیا میدانید كه بعد از خودكشی در پیشگاه خدا با گناهی بزرگ و غیر قابل بخشش حاضر و به عذابی بزرگ دچار می شوید و راه هر گونه بازگشت و جبران را به روی خود بسته خواهید دید؟ انسانی كه در دنیا است و دچار گناهی شده، همیشه فرصت توبه و جبران آن را دارد، اما انسانی كه دست به خود كشی زده، برای همیشه این فرصت را از خود سلب می‌كند.
تقویت ایمان و باورهای دینی و مطالعه در مورد قیامت و معاد می تواند در جلوگیری از پوچ گرایی و تصمیم های غلط، مؤثر باشد. در زندگی هیچ گاه نباید از رحمت الهی نا امید شود و خود را در مقابل مشكلات زندگی ببازد و یا در آزمون الهی كه بیماری و سختی از آن جمله است، شكست خورده و نامید شود و با فریب شیطان دست به خودكشی زند. تنها راه خروج از بن بست و مشكلات زندگی، امید و توكل بر خدا، دعا و توسل و توبه است كه همه ناممكن ها را ممكن می كند و راه رهایی را به روی انسان می گشاید. بهترین شاهد هم زندگی بندگان مؤمن خدا است كه اگر چه مشكلات بسیار زیادی را متحمل شده اند، اما هیچ گاه مأیوس از خدا نشدند. به تجربه ثابت شده كه ایمان به مبدأ و معاد، سرمایه اصلی سعادت دو گیتی به شمار می رود كه اگر درست و منطقی برای آدمی پیدا شود راه پوچ گرایی و بیهوده انگاری كه پایه تصور شیطانی یأس و ناامیدی به شمار رفته و احیانا افتادن در دام خودكشی را به همراه دارد، برای همیشه از بین می رود و شكوفه های شفابخش و اطمینان آفرین در زندگی پدیدار می شود.
امام علی (ع) می فرماید: «هرگاه سختی و گرفتاری به اوج و نهایت خود رسید، باز هم باید امید گشایش و پیروزی داشت.»(2)[url=http: /node/47#P4] [size=3]خود کشی یکی از غم انگیزترین پدیده های روانی- اجتماعی جوامع بشری است. اگر چه عوامل مختلفی در اقدام به خودکشی دخیل است ولی واقعیت این است که خودکشی در اغلب موارد قابل پیشگیری است. تعریف خودکشی ادوین اشتایدمن در تعریف از خودکشی می گوید خودکشی عمل آگاهانه نابود سازی خویشتن است که در بهترین مفهوم می توان آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان مفهوم سازی کرد که برای مسائل خاص او بهترین راه حل تصور می شود. «خودکشی به هر حالتی از مرگ اطلاق می شود که نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم عملی باشد که شخص قربانی آن را انجام داده و از نتیجه عملش آگاه بوده است.» تعریف خودکشی ادوین اشتایدمن در تعریف از خودکشی می گوید خودکشی عمل آگاهانه نابود سازی خویشتن است که در بهترین مفهوم می توان آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان مفهوم سازی کرد که برای مسائل خاص او بهترین راه حل تصور می شود. «خودکشی به هر حالتی از مرگ اطلاق می شود که نتیجه مستقیم یا غیر مستقیم عملی باشد که شخص قربانی آن را انجام داده و از نتیجه عملش آگاه بوده است.» (آرون، 1366) انواع خودکشی: 1- خودکشی موفق: خودکشی که منجر به مرگ شود. 2- شبه خودکشی: اقدام به خودکشی که به مرگ منجر نمی شود. همه گیر شناسی: گزارشهای موردی حاکی از افزایش چشمگیر خودکشی به ویژه شبه خودکشی در بین افراد بخصوص جوانان است. پژوهشها نشان داده اند که بین خودکشی و سن رابطه وجود دارد. در آمریکا خودکشی دومین علت شایع مرگ در بین دانشجویان است. در اروپای مرکزی بیشترین میزان خودکشی ثبت شده است. سبب شناسی: نظریه های سبب شناسی خودکشی به دو گروه تقسیم می شوند: نظریه های جامعه شناسی و روان شناسی نظریه های جامعه شناسی که خودکشی را به سه دسته تقسیم کرده است: 1- خودکشی خود خواهانه 2- خودکشی دگر خواهانه 3- خودکشی ناشی از بی هنجاری نظریه های روان شناسی می گویند که خودکشی نوعی رفتار مسئله گشایی است. بر اساس این دیدگاه خودکشی ممکن است براساس ارزیابی شناختی شخصی از موقعیت به عنوان نا امیدی و از مرگ به عنوان راهی برای خلاص شدن از مشکلات ناشی می شود. نظریه روان پزشکی می گوید خودکشی یک بیماری روانی است و ریشه ی آن را باید در سایر بیماریهای روانی جستجو کرد. علائم هشدار دهنده ی خودکشی: 1- اهدای اموال ارزشمند خود به دیگران 2- کناره گیری از دوستان و فعالیت های اجتماعی 3- افت چشمگیر در عملکرد تحصیلی و غیبت های مکرر از کلاس 4- بیان کلامی قصد خودکشی تصورات نادرست و واقعیت ها درباره خودکشی تنها روان درمانگران حرفه ای و متخصصان می توانند مداخلات مؤثر را انجام دهند. تصور غلط همه کسانی که در تماس با افراد خودکشی کننده هستند می توانند از طریق حمایت عاطفی و دلگرمی دادن به آنان کمک کنند. واقعیت تصور غلط این افراد اکثراً درباره حل مشکلات خود از دیگران کمک نمی خواهند. واقعیت شواهد نشان داده است که آنان اغلب افکار خود را با دوستان در میان می گذارند و از آنها در خواست کمک می کنند. اگر چه در مرحله اول کمک به این افراد حالت تدافعی می گیرند این به خاطر امتحان میزان توجه به آمادگی دیگران به کمک کردن است برای این افراد وجود کسی که خالصانه نگران آنهاست و می تواند ناراحتی عاطفی خود را با او در میان بگذارد آرامش بخش ایست. پیشگیری و درمان خودکشی 1- از نظر شناختی روی افراد کار کرد تا دیدی مثبت به زندگی داشته باشند. 2- در خانواده ها والدین به کودکان خود با احترام و محبت برخورد کنند. 3- درمان گسترده هم شامل در نظر گرفتن وقایع فعلی و وضعیت زندگی فرد است که او را آزار می دهد یا او را مستعد به خودکشی می کند.(3)[/size]


ادوین شنایدمن: خودکشی را اینگونه تعریف می کندعمل آگاهانه نابود سازی بدست خود، که در بهترین مفهوم آن را یک ناراحتی چند بعدی در انسان نیازمند می توان دانست که برای مطلب تعیین شده او این عمل بهترین راه حل تصور می شود)
خودکشی فاجعه بارترین نتیجه ی افسردگی است که بعد از تصادفات فراوان ترین علت مرگ و میر در بین دانش آموزان دبیرستانی و دانشجویان است.
از این گذشته خودکشی در این گروه سنی رو به افزایش است. مرگ یک جوان به خاطر امید و آرزوهای تحقق نیافته  او به شدت تاثیر انگیز است. بتهون هنگام جوانی قبل از ساختن سمفونی دوم خود، تقریبا جان باخته بود آنچه که باعث شد او دوباره به زندگی خود ادامه دهد این فکر بود که هنوز بهترین اثری را که در درونش بود را نساخته است. اولین مطالعه ی علمی درباره ی خودکشی را امیل دورکیم جامعه شناس قرن نوزدهم فرانسوی انجام داد وی در یک طبقه بندی خود کشی را به سه نوع ؛خود خواهانه ، دیگر خواهانه و ناشی از ناهنجاری اجتماعی تقسیم می کند.
 
متفکران نوین نیز دو انگیزش برای خود کشی در نظر می گیرند؛
۱-      پایان : آنهایی که آرزوی پایان دارند و صرفا از زندگی دست کشیده اند و پایان مشکلات را در مرگ می بینند. این نوع خودکشی ها افسردگی و نا امیدی بیشتری در بر دارند.
۲-      دستکاری: برخی افراد دوست دارند که با خودکشی دنیایی که باقی می ماند را دستکاری کنند که ۱۳ درصد از خودکشی ها از این نوع است.
 
خودکشی و رابطه با گزینه های زیر:
[b]جنس:[/b]
 
زنان حدود سه برابر مردان دست به خودکشی می زنند ،اما مردها بیش تر از زن ها بر اثر خودکشی می میرند و این به روش خود کشی آنان مربوط است. تا همین اواخر زنها شیوه های کمتر مهلکی از قبیل بریدن مچ دست یا خوردن بیش از اندازه قرص خواب در پیش می گرفتند و مردها از اسلحه گاز کربنیک یا دار زدن استفاده می کنند.
 
[b]افسردگی:[/b]
 
اختلال خلقی تشخیص است که حداکثر رابطه را با خود کشی دارد بیماران مبتلا به افسردگی بیشتر خود را در اوایل سیر بیماری می کشند، مطالعات نشان می دهد بین بیماران افسرده انزوای اجتماعی میل به خودکشی را بیشتر می کند این یافته ها مبنی بر پیوستگی ضعف افراد خود کش با جامعه است.
خود کشی در بیماران افسرده در ابتدا و انتهای دوره افسردگی بیشتر روی می دهد مثل سایر بیماران روانی ماههای پس از ترخیص از بیمارستان دوره های افزایش خطر بالاست. مطالعات نشان می دهد یک سوم بیماران افسرده که خود کشی می کنند ضمن شش ماه پس از ترخیص دست به این کار می زنند که فرض می شود در نتیجه عود بیماریست.
[b]اسکیزو فرنی:[/b]
[b] [/b]
خطر خودکشی در بین بیماران اسکیزوفرنیک بالاست تا ده درصد این بیماران با خودکشی به زندگی خود خاتمه می دهند که اکثر اسکیزوفرنی ها خودکشی در سالهای اول بیماری انتحار می کنند و نسبتا جوان هستند . عوامل خطر در بیماران اسکیزوفرنی خودکش مشتمل است بر سن پایین و جنس مذکر، تجرد، سابقه اقدام قبلی به خود کشی، آسیب پذیری نسبت به علائم افسردگی و ترخیص اخیر از بیمارستان. حدود نیمی از خود کشی های اسکیزوفرنی در هفته ها و ماههای اول پس از ترخیص از بیمارستان روی می دهد که فرد بیکار ، منزوی و تنهاست و محیط زندگی او محدود به یک اتاق است و فرد اسکیزوفرنیک پس از ترخیص ممکن است خود را با بدبختی های تازه و مشکلات حاد مواجه بیند. نتیجتا احساس غمگینی، یاس، و درماندگی می کند و خلق افسرده بر او چیره می شود، افکار خودکشی پیدا می کند که بالاخره  روی آن عمل می نماید.
 
[b]اختلال شخصیت:[/b]
[b] [/b]
درصد بالایی از قربانیان خود کشی مسائل یا اختلالات شخصیتی گوناگون دارند که این مورد ممکن است از چند لحاظ عامل تعیین کننده ای بر رفتار خودکشی باشد. با زمینه سازی برای اختلالات عمده روانپزشکی مثل الکلیسم یا افسردگی با منجر شدن به مسائلی در روابط و تطابق اجتماعی و با ایجاد تعارض بین شخص و افراد دور وبر او از جمله افراد خانواده پزشکان و کارکنان بیمارستان ،تخمین می زنند که پنج در صد از بیماران مبتلا به اختلال شخصیت اجتماعی خودکشی میکنند. خود کشی بین زندانیان سه برابر از جمعیت کلی ست.
 
شغل بطور کلی محافظی در برابر خود کشی ست در بین مشاغل پزشکان بطور سنتی در بالا ترین سطح خطر خودکشی قرار داشته اند مطالعات نشان میدهد پزشکان خودکشی کننده دچار اختلالات روانی هستند که سه اختلال دربین آنها شایع است. افسردگی ،وابستگی دارویی و الکلیسم . هم پزشکان زن و مرد خیلی بیشتر از افراد معمولی در جمعیت کلی با مسمومیت دارویی به زندگی خود خاتمه می دهند.
 
[b]عوامل روانشناختی:[/b]
 
فروید : نخستین بینش روانشناختی مهم در مورد خود کشی بوسیله فروید ارائه شد. در سال ۱۹۱۷ در تک نگاشت داغداری و ملانکولی فروید نفرت از خویش را که در افسردگی مشاهده می شد ناشی از خشم معطوف به یک شی مورد علاقه توصیف نمود خشمی که چنین افرادی آنرا بسوی خود بازمی گردانند فروید خودکشی را حد اعلی این پدیده دانست و تردید داشت که کسی بدون میل سرکوب شده پیشین برای کشتن کس خود را بکشد.
 
عوامل فیزیولوژی ممکن است عوامل ژنتیکی در خود کشی وجود داشته باشد دردرجه اول عواملی که با انتقال اختلال دو قطبی اسکیزوفرنیک و الکلیسم مربوطند. اختلالات روانی که بیش ترین رابطه با خود کشی دارند.به هر حال گفته شده است که یک عامل ژنتیک اختلال روانی برای خود کشی وجود دارد مثلا یک عامل ژنتیکی برای رفتار تکانشی که به ناهنجاری در سیستم سروتین مرکزی مربوط است.
 
[b]نوروشیمی:[/b]
[b] [/b]
کمبود سروتین که با کاهش متابولیسم ۵- هیدورکسی ایندلوآستیک اسید(۵-HIAA) اندازه گیری شد درگروهی ازبیماران افسرده که اقدام به خود کشی کرده بودند مشاهده گردید. بیمارانی که با وسایل خشن مثل اسلحه گرم یا پریدن از بلندی اقدام به خودکشی کرده بودند در مقایسه با بیماران افسرده ای که اقدام به خودکشی نکرده بودند یا با وسایل بدون خشونت مثل مسمومست یا دارو اقدام به خودکشی کرده بودند سطح ۵-HIAA  پایین تری در مایع مغزی نخایی داشتند.
 
عوامل سهیم در خودکشی نوجوانان شامل عوامل زمینه ساز و عوامل تسریع کننده است. عوامل زمینه ساز عمده عبارتند از: زمینه خانوادگی آشفته، اختلال روانی، بیماری جسمی و سابقه اقدام به خود کشی قبلی . حدود نیمی از قربانیان خودکشی نوجوانان از خانواده های در هم شکسته برآمده اند. شایع ترین مسائل روانپزشکی در قربانیان خود کشی نوجوانان عبارتند از سوء مصرف دارو و الکل، رفتارهای ضد اجتماعی، اختلال خلقی و ترکیبی از خلق افسرده و رفتارضد اجتماعی.
 
[b]درمان:[/b]
[b] [/b]
در رابطه با پیشگیری  از خودکشی ارزیابی خطر خودکشی اولین مسئله مهم است و این کار براساس معاینه بالینی دقیق از وظایف پزشک است آیا فرد برنامه روشنی دارد؟ آیا او به سلاح دسترسی دارد؟ آیا او تنها زندگی می کند؟ بخصوص اگر فرد افسرده باشد باید درمورد افکار خودکشی از او سئوال شود زیرا از هر ده نفری که خود را می کشند، هشت نفر از آنها اشاراتی در مورد قصد خود به دیگران کرده اند. و نیمی ازبیماران آشکارا به قصد خودکشی اعتراف می کنند. پس از ارزیابی اقدام درمانی باید به سرعت انجام گیرد. ملاقات در منزل ، بستری کردن، دارو درمانی، روان درمانی سرپایی در برخی موارد نگه داشتن شخص پای تلفن می تواند اقدام مناسبی باشد که بعد باید پیگیری دراز مدت و ادامه خدمات درمانی صورت گیرد.
 
مطالعات نشان می دهد هر چه مراکز پیش گیری از خود کشی بیشتر شوند کاهش میزان خودکشی بیش تر است . بر اساس این در اواخر دهه۱۹۶۰ شبکه ای مشتمل بر ۳۰۰ مرکز پیشگیری از خود کشی در ایالات متحده تاسیس شد برای اینکه به بحران های خود کشی رسیدگی کنند. اعتقاد بر این بود که اگر کسی در دسترس فرد خودکشی گرا باشد که با او صحبت کند می تواند از  خودکشی جلو گیری کند.(4)
1- [size=2]مرکز خدمات روانشناسی و مشاوره رهگشا[/size]
2-[size=2]مرکز پاسخگویی به سوالات دینی :پایگاه شهر سوال[/size]
3-[size=2]انجمن پارسیان[/size]
4-[size=2]مرکز خدمات رفاهی و اجتماعی
[/size]

 چنان نماى که هستى یا چنان باش که مى نمایى. بایزید بسطامى
پاسخ }
#2
معمولا ترنس ها حداقل در دوران افسردگی و طرد شدن از خانواده و یا موافق نبودن خانواده با عمل جراحی به فکر خودکشی هستن...این فشارها افسردگی-استرس-بی هویتی-سرگردانی-نبودن محبت از طرف خانواده و بی توجهی خانواده


همه اینها دست در دست هم میدن تا فضای خودکشی واسه فرد به وجود بیاد..من هم این روزها گذروندم648b31
Heart
پاسخ }
#3
وقتی کسی از خودکشی میگفت توی ذهنم به عنوان یه شخص ضعیف ثبت میشد!
ولی چند وقتیه که خودم دارم بهش فکر میکنم !
الان میفهمم کسایی که خودکشی میکنن دیگه چیزی واسه از دست دادن ندارن 
و فقط و فقط به دنبال یه خواب ابدی هستن ...
انصراف دادن !!!! 
[عکس: _.jpg]
پاسخ }
سپاس شده توسط: Mahsa ، Delsaa

برای بروزرسانی موضوع کلیک کنیدMy-BB.Ir

موضوعات مشابه ...
موضوع نویسنده پاسخ بازدید آخرین ارسال
  بررسی خواص معجزه آسای رازیانه Maryam Banoo 21 789 06-07-2014، 11:40 PM
آخرین ارسال: maryam
  استمنا و راههای ترک ان edila 0 865 05-16-2013، 03:06 PM
آخرین ارسال: edila

پرش به انجمن:


کاربران در حال بازدید این موضوع: 1 مهمان